Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Provozovatel:
Laurens Czech Republic spol. s r.o.
Turgeněvova 1297/9
618 00 Brno 
IČ: 26937212
DIČ: CZ26937212

Dodací adresa: 
Sklad Laurens Radiátory
Bořetice 445, Hala č. 6
691 08 Bořetice

Kontakt:
Tel.: +420 736 484 573
Tel.: +420 539 030 835
cz@laurensint.com

Hlavní web LAURENS

Sestavit radiátor

Katalog zdarma

Designové radiátory Laurens Katalog zdarma poštou

 1. Úvod
 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád designove-radiatory.eu

Reklamační řád pro Outlet store Designove-radiatory.eu

I. Údaje prodávajícího

Laurens Czech Republic spol., s r.o.
Turgeněvova 1297/9, 618 00 Brno
IČ: 26937212, DIČ: CZ26937212
e-mail: cz@laurensint.com
tel.: +420 539 030 835 nebo 736 484 573
(dále jen "prodávající" nebo "Laurens")

II. Omezení záruční lhůty

 1. Radiátory a zboží prodávané v tomoto e-shopu (Outlet store) mají omezenou záruční lhůtu na zákonem stanovených 24 měsíců bez ohledu na to, zda je v nabídce prodavajícího stejné zboží za “plnou” cenu s jinou záruční lhůtou.
 2. Všechny designové radiátory jsou nepoužité a v novém prodejním balení.

III. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a zaručuje se, že dodávané zboží a výrobky odpovídají kvalitativním a technickým standardům,
  2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzoru či předlohy,
  4. zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada ve funkčnosti výrobku v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161odst. 2 obč. zákoníku).
 3. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu prodávající písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (zpravidla jsou tyto informace obsaženy v záručních nebo montážních listech, podmínkách používání nebo v reklamačním protokolu). V potvrzení uvede obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo. Potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
 4. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.
 5. Nemá-li zboží vlastnosti sjednané ve smlouvě, může kupující požadovat dodání i nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součástky. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy, je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.
 8. Kupující je povinen zajistit součinnost při řešení reklamace především v dodání potřebných podkladů jako je fotodokumentace, faktury a dodací nebo záruční listy.
 9. Prodávající neručí za vady, které vzniknou vadným nebo nedovoleným užíváním výrobku. Rovněž neručí za vady, způsobené nesprávnou či neodbornou instalací provedenou kupujícím nebo třetí osobou, přirozeným opotřebením, nesprávným nebo neopatrným používáním, nevhodným zacházením při instalaci, nedovoleným používáním provozních nebo agresivních kapalin, elektrochemickými nebo elektrickými zásahy, pokud tyto nebyly zapříčiněny prodávajícím.
 10. Záruka za jakost je stanovena na 2 roky a počíná běžet dnem dodání zboží. Omezení nebo výluky ze záruky jsou součástí popisu zboží, potvrzení objednávky nebo faktury a jsou kupujícímu známy předem.

IV. Zvláštní ujednání o odpovědnosti za vady při přepravě zboží

 1. V případě, že přepravu zajišťuje pro prodávajícího externí přepravce, přechází riziko za případné ztracení nebo poškození zboží (i částečné plnění) na Zá v den předání zboží kurýrem. kupující se zavazuje dbát pokynů prodávajícího, které obdržel před odesláním zásilky a ihned při převzetí zkontrolovat přepravní obal na viditelná poškození. Upozornění na křehké zboží a doporučení, jak postupovat při přebíraní a kontrole zásilky je součástí potvrzení objednávky a je vždy rovněž viditelně umístěno na vrchním přepravním obalu každé zásilky. Není-li v přepravním protokolu poznamenána výhrada z důvodu možného poškození zásilky přechází riziko za poškození zásilky na kupujícího okamžikem podpisu přepravního nebo dodacího listu. V případě poškozené zásilky je kupující povinen dodržet následující reklamační postup:
  1. pokud je zásilka viditelně poškozena, je kupující nebo jím pověřená osoba povinna sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky a zajistit dokumentaci.
  2. kupující je povinen zboží po dodání prohlédnout a případné zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu.
  3. Lhůta na podání reklamace škody vzniklé z důvodu poškození zboží během přepravy nebo z důvodu množstevní vady je stanovena na 3 dny (72 hod.) po převzetí zboží (vč. dne, kdy byla zásilka převzata).
  4. V případě množstevní vady je kupující povinen tuto vadu reklamovat poznámkou na dodacím listě.
  5. kupující je povinen během výše stanovené lhůty zajistit fotodokumentaci a doklady prokazující originálnost zboží (faktura, dodací list, protokol přepravce o poškození zásilky), tak aby mohl prodávající začít uplatňovat nárok na škodu u přepravce příp. jeho pojišťovny (pokud bylo pojištění sjednáno). Hlášení reklamace musí mít vždy písemnou formu a musí být zasláno prodávajícímu obvyklým způsobem poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím on-line systému.
 2. Riziko za poškození zásilky během přepravy nebo za množstevní vady přechází na kupujícího v plné výši v den, kdy končí lhůta na podání reklamace (tj. 4 den po převzetí zboží kupujícím).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2020
Laurens Czech Republic spol. s r.o.

hlavní web | kontakt | napište nám | proč Laurens | spolupráce | katalog zdarma | facebook fan page | Konfigurujte radiátory Laurens na přání | www.radiators.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.