Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky designove-radiatory.eu

Obchodní podmínky pro Outlet store Designove-radiatory.eu

Designové radiátory Laurens v outlet store (e-shop), Dokumenty ke stažení


1. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup v internetovém outletovém obchodě společnosti Laurens Czech Republic spol. s r.o., IČ: 26937212, DIČ: CZ 26937212 se sídlem Brno, Jiráskova 18, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 46848 a jsou zveřejněny na internetové stránce www.designove-radiatory.eu
 2. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující: ?Laurens Czech Republic spol. s r.o. , IČ: 26937212, DIČ: CZ 26937212 se sídlem Brno, Jiráskova 18, PSČ 602 00 e-mailová adresa cz@laurensint.com, tel.: +420 539 030 840 adresa pro doručování elektronické pošty: cz@laurensint.com (dále jen „prodávající“ nebo „společnost Laurens Czech Republic spol. s r.o.“)
 3. Právní vztahy neupravené těmito OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").
 4. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající je podnikatelem, právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.
 2. Kupujícím může být jak podnikatel, tak spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Mezi prodávajícím a spotřebitelem se právní vztahy řídí právní úpravou obsaženou v ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele
 3. Předmět koupě – předmětem koupě je na základě kupní smlouvy zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o zboží dostupné na internetové stránce www.designove-radiatory.eu jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
  Outlet store Laurens Radiátory je e-shop, který je provozován společností Laurens Czech Republic spol. s r.o. za účelem výprodeje vyřazených designových radiátorů, které byly součástí expozice Radiátorového Studia, veletržního stánku, Shop-in-Shopu některého z našich partnerů nebo došlo ke zrušení nebo úpravě objednávky zákazníkem, k zastavení výroby či stažení modelové řady radiátoru z prodeje. V nabídce e-shopu jsou nabízeny pouze nepoužité designové radiátory.
 4. Radiátory Laurens, které nabízíme v outlet store www.designove-radiatory.eu jsou nepoužité, zabalené v novém prodejním balení, vč. kompletní montážní sady pro uchycení radiátoru na zeď nebo na zem a se 2 letou záruční lhůtou
 5. Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto OP.
 6. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je kupní smlouvou a je závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
 2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa v ČR a SR, případně na vyžádání kupujícího i na adresu v jiném státě v rámci EU, v takovém případě budou náklady na dopravu řešeny individuálně.
 3. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a OP. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a OP, které jsou zveřejněny na internetové stránce www.designove-radiatory.euVlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.
 4. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jehož náležitosti stanoví nař. vlády ČR č. 363/2013 Sb., jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: www.designove-radiatory.eu.
 5. V případě že, se spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, kupující vyplní vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a tento zašle prodávajícímu. Peníze budou zaslány na uvedené číslo účtu zákazníka nejpozději do 14 dnů. Vrácené zboží spotřebitel není oprávněn zaslat na dobírku či bez předchozího informování prodávajícího. Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně na adresu prodávajícího Laurens Czech Republic spol. s r.o., Jiráskova 18, PSČ 602 00. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
 6. V případě odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel zboží nejpozději do 14 dnů na vlastní náklady na adresu Laurens Czech Republic spol.s r.o., distribuční sklad Bořetice, Bořetice 445, hala č.6, PSČ 69108, tel. 736 484 573 ?Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
 7. Po dohodě může být vrácení zaplacené finanční částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka, nebo samostatně. Jestliže se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží) poštovné nebude účtováváno, avšak pouze v případě, že se jedná o jeho první výměnu.
 8. Má-li prodávající podle smlouvy nebo těchto OP právo od smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od smlouvy všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
 9. Nejsou však dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze smlouvy.

4. Platba za zboží

 1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
 2. Kupující uhradí kupní cenu předem v celé výši bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury nebo jím zvolenou formou úhrady (karta, dobírka). Vystavenou zálohovou fakturu zašle prodávající kupujícímu k uhrazení na základě přijetí objednávky. Platba kupujícího je považována za zaplacenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. Poté je zboží uvolněno ze skladu.

5. Termín dodání a doprava

 1. Termín dodání zboží bude dohodnut individuálně. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu dostatečné kontaktní údaje pro provedení přepravy, jako je doručovací adresa, e- mail, telefon.
 2. Zásilky jsou zasílány společností TOPTRANS EU, a.s. IČ.28202376, nebo společnosti PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, a to podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny dopravce.
 3. Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Kupující není v takovém případě povinen zásilku převzít. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Kupující je povinen si zároveň překontrolovat počet balíků na přepravním listě se skutečným počtem doručených balíků, které musí být identické. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, kupující přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prodávajícímu. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík nebude uznána.
 4. Dopravné pro ČR
  Cena dopravného je stanovená podle hmotnosti objednávky:
  - balík do 20 kg - 250 Kč (PPL)
  - paleta do 100 kg - 700 Kč
  - paleta 100 - 200 kg - 1000 Kč
  - paleta 200 - 300 kg - 1400 Kč
  Při nákupu nad 20 000 Kč nebo nad 300 kg je doprava zdarma (upravuje se dodatečně v přijaté objednávce)
 5. Dopravné po SR
  Cena dopravného se stanovuje individuálně a je daná platným ceníkem Toptrans EU a.s.
 6. Pokud je zásilka doručována dopravcem TOPTRANS, platí, že TOPTRANS kupujícího telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý kupujícímu přepravcem TOPTRANS nepřekračuje termín dodání zboží.
 7. Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že kupující nepřevezme od dopravce zaslané zboží, z důvodů na straně kupujícího, pokud kupující před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně neodstoupí od kupní smlouvy. V takovém případě bude kupujícímu zaslána faktura na dopravné.
 8. Pokud bude kupujícímu zboží dodáno mimo ČR a SR, bude dopravce, cena za dopravu a doba dodání řešena individuálně.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

 1. Záruční lhůta pro všechny outletové (výprodejové) položky nabízené na našem internetovém outletovém obchodě www.designove-radiatory.eu je snížena na zákonnou záruku 2 roky a počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy (objednávky).
 2. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) v internetovém obchodě www.designove-radiatory.eu platí Reklamační řád, který je zveřejněn na internetové adrese: www.laurens.cz včetně formuláře pro uplatnění reklamace (Reklamačního listu), který musí být použit pro uplatnění reklamace.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
 2. Tyto OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu OP. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích OP.
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
 4. Smluvní ujednání stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP, která by s nimi byla v rozporu.
 5. Tyto OP tvoří nedílnou součást smlouvy a kupující je povinen se s nimi seznámit.
 6. V případě, že by některé ustanovení smlouvy nebo těchto OP bylo shledáno částečně nebo úplně neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení OP. Namísto neplatného ?ustanovení bude platit za dohodnuté takové ustanovení, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.
 7. Místem plnění a místem platby je sídlo společnosti. Účastníci se dohodli, že dle ustanovení § 89a o. s. ř. je místně příslušným soudem k projednání sporů jako soud I. stupně Městský soud v Brně. Právní základ pro tyto OP je občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a evropské směrnice a nařízení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2. května 2014 
Laurens Czech Republic spol. s r.o.

hlavní web | kontakt | napište nám | proč Laurens | spolupráce | katalog zdarma | facebook fan page | Konfigurujte radiátory Laurens na přání | www.radiators.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.